Het Volk, 27 december 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Konferentie te Lausanne

Het Vraagstuk van de Minderheidsrechten

Uit Lausanne wordt gemeld:

Er is thans overeenstemming verkregen ten opzichte van artikel tien der Europeesche minderheidsverdragen nopens bijzondere bescherming van de inrichtingen der minderheden, door de Turken aanvankelijk zonder opgave van redenen geweigerd. Overeenstemming is er ook verkregen inzake het emigratierecht der nationale minderheden. De Turken zijn thans bereid emigratierecht toe te kennen, onder voorbehoud van bijzondere voorschriften in oorlogstijd en bij storing van de openbare orde. Voor de minderheden mogen in die gevallen echter geen bijzondere bepalingen gemaakt worden.

— Uit Lausanne wordt van gisteren gemeld:

De konferentie heeft inderdaad den tweeden Kerstdag haar werkzaamheden weer hervat. Het belangrijkst was heden de ontvangst der Syriërs, Bulgaren en Armeniërs door de delegaties der uitnoodigende mogendheden.

De Turksche afvaardiging had een brief gezonden aan den voorzitter van de sub-kommissie voor de minderheden om verzet aan te teekenen tegen het hooren in de aanstaande bijeenkomst van de Bulgaarsche en Armeensche delegaties en om mee te deelen, dat de Turken onder deze omstandigheden niet aan deze bijeenkomst zouden deelnemen.

Bulgarije hoopt, dat Turkije de Bulgaarsche vluchtelingen weder in Oost-Thracië zal willen opnemen, onder bescherming van hun minderheidsrechten. Bulgarije vroeg voorts maatregelen, dat Bulgarije bevrijd zal worden van de zorg voor de ongeveer vijftigduizend naar Bulgarije gevluchte Armeniërs. De Bulgaren wezen er op, dat Bulgarije in de laatste jaren een wijkplaats voor tal van uitgewekenen, Grieken, Armeniërs, Turken en Russen geworden is en dat de laatsten langzamerhand te zwaar voor het Bulgaarsche volk geworden zijn.

De Armeniërs, die na de Bulgaren hun wenschen bepleiten, waren buitengewoon gematigd in hun eischen. De Armeniërs uitten slechts den wensch van oprichting van twee nationale tehuizen op Turksch gebied, met zelfstandigheid onder Turksche souvereiniteit.

— De delegaties van de uitnoodigende mogendheden hebben vandaag de Syriërs, Bulgaren en Armeniërs slechts aangehoord, zonder zelf opmerkingen over hun wenschen te maken.

Colofon