Het Volk, 21 april 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Geen Armeensch avontuur!

Het gevaar bevestigd

Wij wezen er onlangs op dat, hoe onwenschelijk een Nederlandsch volkenbond-mandaat over Armenië ook zijn zou, het gevaar bestaat, dat geïnteresseerde kerkelijke, kapitalistische en ambtenaarskringen de regeering in die richting zouden drijven.

Dat dit geen hersenschim is, bewijst een artikel in de "N. Rott. Ct.":

"Het Armenische volk heeft gewichtige aanspraken op onze sympathie en krachtdadige hulp. Het is een oud kultuurvolk, dat eeuwen lang heeft bloot gestaan aan de wreedste vervolgingen zijner barhaarsche overheerschers en dat zelfs met stelselmatige uitroeiing is bedreigd. De Armenische gruwelen overtreffen in vreeselijkheid al het gruwelijke, dat in de oorlogsjaren is voorgevallen. De Armeniërs zijn een volk, dat het christelijk geloof heeft moeten verdedigen tegen een wereld van vijanden. Het is een hoogbegaafd volk, dat mannen van beteekenis heeft voortgebracht en waarvan de zonen vaak zijn opgeklommen tot hooge ambten in de verschillende landen, waarheen het noodlot hen gedreven had. Vooral op den handel hebben zij zich toegelegd.

In de 17de en 18de eeuw bestond in Nederland's hoofdstad een bloeiende Armenische kolonie, waarvan nog getuigt de oude Armeensche kerk (thans als school gebruikt) beoosten de Kloveniersburgwal. In die dagen bewezen Armeniërs den Hollanders vaak onschatbare diensten als agenten en hun handelsrelaties met de Perzen en andere Oostersche volken."

Men ziet: de imperialistische aktie is al trekkende leugens aan het verzinnen. Het wordt oppassen!

Colofon