Het Vaderland, 29 augustus 1928
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Voor de vaderlandsloozen

De groote wereldoorlog, die nu weliswaar al jaren achter ons ligt, maar waarvan wij de gevolgen nog telkens voelen, heeft met de belangrijke grenswijzigingen die zij in Europa en ook daarbuiten aanbracht een klasse van menschen geschapen, die, zonder vaderland, – Heimatlosen noemt men ze in het Duitsch – gedwongen zijn van stad tot stad, van land tot land en dikwijls zelfs van het eene werelddeel naar het andere te trekken. Zij bezitten geen nationaliteit, kunnen derhalve geen paspoort krijgen en worden, waar zij ook komen, door gendarmen over de grens van het land, dat zij het laatst betraden gezet. Het zijn vooral inwoners van voormalige Hongaarsche, Duitsche, Oostenrijksche en Russische (Poolsche) gebieden die daarvan te lijden hebben. Voor de Russen aan de Aziatische grenzen en voor de Armeniërs is deze quaestie geregeld door het Nansen-paspoort, dat door 52 landen als een wettig paspoort wordt beschouwd.

Ook voor de andere Europeesche "vaderlandloozen" is, zooals men ons bericht, thans een comité opgericht te Genève, dat maatregelen wil treffen om een einde te maken aan het rustelooze bestaan dezer oorlogs-slachtoffers.

Het comité is gevestigd te Genève en draagt den naam: Homeless, comité mondial pour la défense des intérêts des gens sans nationalité reconnue. Tot voorzitter is benoemd een Zwitser, de heer Walter H. Fugler, en tot secretaris de heer R. Weegemann, vroeger Oostenrijker, sinds 1919 echter zonder nationaliteit.

Na grondige voorbereiding is het comité van plan in Genève een internationale conferentie samen te roepen ter bespreking van dit vraagstuk en om maatregelen te treffen, dat deze onwaardige toestand spoedig een einde neemt.

Colofon