Het Vaderland, 2 augustus 1925
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Fridtjof Nansen over zijn opdracht in Armenië

Men meldt ons uit Oslo, dat Fridtjof Nansen aan vertegenwoordigers der pers een onderhoud heeft toegestaan, waarin hij een overzicht gaf van zijn in opdracht van den Volkenbond ingesteld onderzoek naar de mogelijkheden van het scheppen van een bestaan in Russisch-Armenië voor de Armeensche vluchtelingen en waarin hij verklaarde, dat Russisch-Armenië overbevolkt is.

In overleg met een Engelschen, een Franschen en een Italiaanschen deskundige op landbouw- en irrigatie-gebied is hij echter tot de gevolgtrekking gekomen, dat het betrokken gebied na uitbreiding van het bevloeiingsstelsel zich zeer goed voor den landbouw, in het bijzonder voor de katoenteelt, leent en als zoodanig een groot aantal menschen een bestaan zou kunnen verschaffen.

Hij acht hiervoor een leening van 9 millioen goudroebel noodig, welke hij door bemiddeling van den Volkenbond hoopt te verkrijgen. Behalve dat de Armeensche regeering bereid is deze leening te waarborgen, acht hij in het plan zelf reeds voldoende waarborgen voor den dienst en de aflossing dier leening aanwezig. De aflossing zou in 10 tot 15 jaar kunnen geschieden, terwijl binnen 2 à 3 jaar het in bewerking genomen land zou kunnen worden bebouwd en met de landverhuizing zou kunnen worden begonnen. (A.P.A.)

Colofon