Het Vaderland, 2 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De hulp aan Armenië

De tekst is bekend gemaakt van een telegram der Spaansche regeering, waarin bemiddeling in zake den toestand in Armenië wordt aangeboden. Het telegram is onderteekend door Dato. Het luidt:

In antwoord op het telegram, dat uwe excellentie zoo vriendelijk is geweest mij dd. 26 dezer te zenden, heb ik de eer te antwoorden, dat de regeering van den koning van Spanje, hoewel zij niet volkomen op de hoogte is van de omstandigheden met den tragischen toestand in Armenië, de grootste sympathie heeft voor dit ongelukkige volk, dat zooveel heeft moeten lijden, en hoewel de Spaansche regeering niet in staat is uit de bewoordingen van de motie, welke door de vergadering van den volkenbond is aangenomen, precies vast te stellen hoe ver de strekking daarvan is, verklaart zij zich bereid om met de meeste bereidwilligheid samen te werken bij iedere actie van diplomatiek of moreel karakter, die een vreedzame oplossing ten doel heeft, welk doel ook met zooveel ijver en toewijding door den Volkenbond wordt nagestreefd.

Morgenthau
In de omgeving van president Wilson wordt volgens bericht uit de Washington gezegd, dat het mogelijk is dat Morgenthau, de gewezen gezant te konstantinopel, Wilson bij de bemiddeling in de Armenische kwestie zal vertegenwoordigen.

In een toespraak tot de pers heeft Balfour medegedeeld, dat Amerika, Brazilië en Spanje te zamen optreden voor Armenië. De moeilijkheid is groot, maar er bestaat hoop op uitstekend succes. Hij verklaarde, dat het Armeensche vraagstuk een treurig schandaal was sedert jaren, dat nooit zou zijn opgelost door Europa, indien de Volkenbond dat niet ter hand had genomen.

Colofon