Utrechts Nieuwsblad, 3 maart 1896
Bron: het Utrechts Archief

Buitenland

De berichten uit Turkije doen zien, dat de toestand aldaar nog alles behalve rooskleurig is.

Te Adana in Klein-Azië zijn nieuwe onlusten voorgevallen, waarbij vijftien Armeniërs zijn gedood en evenveel gewond. De woning van den Russischen dragoman is geplunderd. De Fransche consul te Mersina is naar Adana vertrokken.

De toestanden te Zeitoen zijn allertreurigst; de sterfte neemt met den dag toe en heeft reeds het gemiddelde cijfer van vijftig bereikt. Er is een hospitaal opgericht, doch het ontbreekt aan geneesheeren en geneesmiddelen. De Porte heeft beloofd voor de verpleging der te Zeitoen gebleven vluchtelingen te zullen zorgen. Daar de taak der naar de stad gezonden consuls is beëindigd, zullen zij naar Aleppo terugkeeren.

Het Fransche gezantschap te Konstantinopel heeft 100,000 fr. van zijn regeering ontvangen voor de gevluchte Armeniërs van Zeitoen. De overige gezantschappen brengen gaven in geld en natura bijeen, die aan de consuls te Aleppo ter verdeeling zullen worden gezonden.

De correspondent van de "Daily News" te Konstantinopel deelt een staaltje mede van de wijze waarop Armeniërs worden gedwongen tot den Islam over te gaan. Het betrof een Armeniër die drie maanden geleden nog een welgesteld man was, en nu niets meer bezit; alles is hem door de Turken ontroofd. Men dreigde hem zijn vrouw en kinderen voor zijn oogen te vermoorden en daarna hemzelven, als hij niet tot den Islam wilde overgaan. De ongelukkige deed het om zijn eigen leven en dat der zijnen te redden, en nu wordt hij dagelijks naar de moskee gedreven.

Colofon