Utrechts Nieuwsblad, 21 maart 1895
Bron: het Utrechts Archief

Armenië

Het aantal Armeniërs, dat in de verschillende Armenische provinciën in de gevangenis is geworpen, is volgens officieele opgaven niet minder dan 2500 tot 3000. Behalve dezen zitten meer dan 600, waaronder een liefdezuster, in Klein-Azië of Konstantinopel gevangen. Hiertoe behooren een groot aantal geestelijken, notabelen, geneesheeren, apothekers en leeraren. Te Marsovan zijn weder een aantal Armeniërs in hechtenis genomen. Van hen, wier namen bekend zijn, zijn elf in de gevangenis overleden, 23 zijn ter dood veroordeeld en 30 voor een bepaalden tijd verbannen. Ten gevolge van geweldenarijen door soldaten te Jusgat gepleegd, hebben 25 Armeniërs den gouverneur van Angora een verzoekschrift overhandigd. De voornaamste onderteekenaars zijn op bevel van den gouverneur in de gevangenis geworpen.

Colofon