De Telegraaf, 22 oktober 1909
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

De Porte heeft thans op de door de gezanten der verschillende mogendheden ingediende eischen tot schadeloosstelling in zake de onlusten te Adana formeel geantwoord, dat zij voor de geleden schade niet verantwoordelijk is. Naar verluidt, willen de gezanten nu de zaak voor het Haagsch scheidsgerecht brengen, om daardoor te kennen te geven, dat zij met de beste gevoelens jegens de Turksche regeering zijn bezield en haar geen moeilijkheden willen veroorzaken. De Armenische bladen publiceeren onrustwekkende berichten uit Adana en omgeving. Naar het heet, zouden daar nieuwe moordpartijen te wachten zijn.

Colofon