Tilburgsche Courant, 27 november 1898
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een bede om hulp

Naar wij vernemen zal Z.D.H. Monseigneur Isaac Hadjian Aartsbisschop van Sebaste, in Armenië, eerstdaags onze stad met een bezoek vereeren. Wat het doel zal zijn van dit hooge bezoek? Het volgende geeft daar een antwoord op.

Vele onzer stadgenooten zullen uit de katholieke bladen wel vernomen hebben, op welke wijze de Muzelmannen in Armenië hebben huisgehouden. Meer dan 13000 christenen, huisvaders, vrouwen en kinderen werden op gruwelijke wijze ter dood gebracht. Dorpen, kerken, kloosters en scholen werden verwoest, verbrand en uitgeplunderd, en wat nog gespaard bleef, is onlangs door een aardbeving vernietigd geworden.

Een weeshuis, waarin de arme kinderen der martelaren onderkoming en verzorging vinden, is de meest dringende eisch van het oogenblik. Zoo niet, dan staat het te voorzien, dat genoemde weezen onder de bescherming van andersdenkenden zullen komen, die in het Bisdom Sebaste reeds zes inrichtingen voor ouderlooze christenkinderen bezitten.

Geheel vervuld van den ernstigen toestand en vertrouwende op Gods hulp ging de eerbiedwaardige grijsaard derhalve op reis, ten einde voor zijne verdrukte christenen, aalmoezen in te zamelen.

In het buitenland o.a. te Parijs, Lyon, Reims, Antwerpen gaf men reeds aan zijne smeekbede gehoor.

Ook in ons land bleef men niet achter.

Vele steden van ons land heeft Z.D.H. reeds bezocht, en zooals boven gezegd, ook Tilburg zal in de eerstvolgende dagen aan de beurt komen.

Veel is reeds ingezameld, doch waar zóóveel noodig is, om slechts in de allereerste behoeften te voorzien, kan niet genoeg gegeven worden.

Welaan Tilburg, bekend om uwen liefdadigheidszin, laat de smeekbeden van den 72-jarigen Aartsbisschop niet onverhoord.

Geachte katholieke stadgenooten, wanneer Z.D.H. bij u komt aankloppen, open dan uw hart en geef ter liefde Gods, voor de kinderen der martelaren, met milde hand.

Geef den arme en gij zet uw geld uit voor den hemel.

Colofon