De Standaard, 8 november 1879
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

Londen, 7 Nov. De Times verneemt, dat Musurus-pacha, de Turksche gezant aan lord Salisbury de verzekering gaf, dat de staatkunde van Turkije geene verandering had ondergaan. De Sultan wenschte niets liever dan de uitvoering der hervormingen, welke hij aan de Britsche regeering had toegezegd. Bakerpacha zou tot bevelhebber der gendarmerie in Armenië kunnen benoemd worden. Hij hoopte dat de beweging der vloot zou bevonden worden onnoodig te zijn. Salisbury antwoordde, dat de Britsche regeering geen nieuw uitstel kon dulden. Onder de tegenwoordige zorgelooze leiding moet het Turksche rijk in duigen vallen. De Britsche regeering verlangde daden, geen woorden. Doch uit aanmerking van de verzekeringen, door den gezant gegeven, zou zij nog voorloopig hare maatregelen opschorten.

Malta, 7 Nov. Het vertrek van het Engelsche eskader onder admiraal Horaby is tien dagen uitgesteld.

Colofon