De Standaard, 17 juli 1879
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Naar 't schijnt zijn de Turken van bedoelen de bevolking van Armenië, die gedurende den oorlog reeds zooveel leed, nu de Russen zijn afgetrokken zooveel mogelijk te drukken en uit te roeien. In Turkije is dit nu wel niet ongewoon, maar toch dunkt ons wat hier volgt een plaats waardig. 't Is ontleend aan een particulier schrijven uit Erzeroem.

"Het Armenische volk, zegt de schrijver, is weerloos aan den vijand des Christendoms, de halve Maan, prijs gegeven. Hij heeft het reeds 5 eeuwen gedrukt, en schijnt het nu te willen vernietigen. Ik meen dat, komt er niet dra hulp, het met de Armenische Christenen gedaan is. Men oordeele:

Te Ségézh, in Opper Armenië, zijn de twee zonen van den beroemden Bedaraban Pacha voor eenige maanden uit Konstantinopel weergekeerd. Deze uit Turksche gevangenschap ontsnapte, of liever door omkoop vrijgelaten, roovers kwamen in het Armenisch dorp Tile, dat 300 huizen telt. Hier zetten zij zich neer, op kosten der bewoners, en zonden brieven om hun Kurdische stamgenooten in Bothan tot een beraadslaging te nooden. 4000 verschenen, zoodat het dorpshoofd hierdoor verschrikt per telegraaf hulp vroeg, waarop 3000 soldaten met 2 kanonnen aankwamen.

De troepen raakten slaags met de Koerden en verdreven hen, maar toen de arme, bedreigde boeren den overwinnende Turken met blijdschap wilden te gemoet gaan, om hen te danken, gaf de bevelhebber last op de boeren aan te vallen! Zoo gezegd zoo gedaan. De Armeniërs vloden als schapen voor de wolven, maar de Turken drongen in de huizen, schonden vrouwen en meisjes, en spaarden geen zuigelingen. Om de maat vol te maken renden ze toen de straten op, plunderden en verwoestten de winkels der Armeniërs, en doodden van deze nog zes. Dit gebeurde in een dorp, dat alle jaar 23.000 fr. belasting betaald.

Zou Engeland zijn vriend Turkije op zulke dingen niet eens dienen te wijzen? Van het Westen, zoo sluit de berichtgever, verwachten de Armeniërs hulp en bevrijding van het Turksche juk."

Colofon