Schager Courant, 23 januari 1883
Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Turkije

— Uit Erzeroem meldt men dat de Turksche politie eene waarschuwing heeft ontvangen van het bestaan aldaar van een Armenisch geheim genootschap waarvan de leden den volgenden eed zweeren: "De ondergeteekende zweert zich alle opofferingen te zullen getroosten en waar het moet zijn bloed te vergieten om zich zelf en zijn landgenooten van de tirannie der Koerden en der Circassiërs en van de kwellingen der Turksche ambtenaren te verlossen." Dientengevolge zijn reeds te Erzeroem 400 Armeniërs in hechtenis genomen en achter slot en grendel gezet.

Het geheim genootschap schijnt goed georganiseerd te zijn en is verdeeld in compagniën en battalions, heeft zijne officieren, onderofficieren en soldaten, en heeft over verscheidene provinciën zijne vertakkingen.

Colofon