Het Nieuws van den Dag, 6 september 1895
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch Nieuws

In lange jaren is het niet voorgekomen, dat een Britsch Premier tegenover eene groote Mogendheid zoo forsch is opgetreden en zoo krasse taal heeft gebezigd, als thans door den Markies van Salisbury is gedaan tegenover de Verhevene Porte, ter zake van de veelbesproken hervormingen in Armenië.

Aan den Turkschen Minister van Buitenlandsche Zaken werd gisteren door Rustem-Pacha, gezant te Londen, verslag gezonden van zijn jongste onderhoud met den Britschen Premier. In antwoord op zijne mededeeling aan den Markies van Salisbury, dat de Ottomanische Regeering het volkomen eens was met de Mogendheden, die met haar de overeenkomst van Berlijn hebben onderteekend, wat betreft de tenuitvoerlegging van artikel 61 van gezegd verdrag, maar dat zij in het verlangde toezicht eener internationale commissie niet kon bewilligen, – in antwoord op deze mededeeling ontving Rustem-Pacha van Salisbury tot bescheid, dat, wanneer de Ottomanische Regeering in deze hare weigering bleef volharden, een beroep zou worden gedaan op de Mogendheden, om andermaal in Congres bijeen te komen, en alsdan artikel 61 in toepassing te brengen met eene internationale commissie. "Wanneer gij in uwen tegenstand blijft volharden" – dus luidde hetwoord, waarmede de Britsche Premier de audiëntie sloot – "zal dit het sein geven tot de verbrokkeling van het Turksche Rijk!"

Blijkbaar heeft deze boodschap den Sultan de schrik om het hart doen slaan. Althans een telegram van hedenmorgen uit Constantinopel meldt, dat de Sultan in de voorwaarden, door de Mogendheden ter zake van Armenië gesteld – dus ook in de internationale commissie van toezicht – heeft bewilligd.

Aan het schandelijk wanbestuur en de aanhoudende Christen-verdrukking in Klein-Azië staat derhalve een eind gemaakt te worden.

Colofon