Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 september 1928
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Volkenbondsvergadering

GENEVE, 19 September (Part.) De bezuinigingscampagne in de Volkenbondsvergadering heeft vandaag een nieuwe nederlaag geleden. Nadat de Engelschen en Italianen reeds gisteren in de vierde commissie een flinke afstraffing hadden gekregen door de ongewijzigde goedkeuring van de begrooting van het internationale arbeidsbureau en door de eveneens ongewijzigde aanneming van de begrooting der economische Volkenbondsorganisatie, ofschoon daarop niet bezuinigd was, doch integendeel nieuwe supplementaire credieten waren aangevraagd, heeft vandaag de zesde commissie duidelijk haar meening uitgesproken, dat de Volkenbond voor nieuwe uitgaven, geen al te groote angst moet hebben. Zelfs Italië liet vanmorgen Engeland bij de bezuinigingspolitiek in den steek. Het betrof de behandeling van de kwestie der Armeensche vluchtelingen in Eriwan, een onderwerp, dat door den Volkenbondsraad naar de Volkenbondsvergadering is verwezen. De Noor Fritjof Nansen bepleitte met gloed dat de Volkenbond zijn bemoeiingen ten gunste van de Armeensche vluchtelingen niet geheel zal opgeven en wenschte, dat de zesde commissie goedvinden zal, dat hij als hooge commissaris van den Volkenbond werkzaam zal blijven. Daarvoor was noodig, dat de Volkenbondsvergadering uitdrukkelijk verklaarde, dat zijn werk voor de huisvesting der Armenen in Eriwan onder auspiciën van den Volkenbond zal worden voortgezet en dat de Volkenbond de kosten van het bureau van Nansen voor de noodige administratie van het plan zou betalen. Deze kosten worden geraamd op 65,000 Zwitsersche francs per jaar. In de zesde commissie heeft de Engelschman Wuff Cooper bezwaren tegen het plan geuit, waarbij hij opmerkte, dat de Volkenbond niet moet trachten een uitgebreide liefdadigheidsorganisatie te worden. Onmiddelijk antwoordde Nansen, dat men het werk voor de Armeensche vluchtelingen niet kan vergelijken met gewone humanitaire werkzaamheden, daar de Volkenbondsvergadering herhaaldelijk aan de Armenen een eigen huis heeft beloofd. Bovendien hebben de geallieerde regeeringen bij het vredesverdrag aan Armenië zelfstandigheid beloofd. Het geldt hier dus volvoering van zoowel door de overwinnaars uit den oorlog als door de Volkenbondsvergadering op zich genomen verplichtingen. Bij stemming bleek de commissie vrijwel eenstemmig aan de zijde van Nansen te staan. Bij de stemming over de principieele vraag of het werk onder de Volkenbondsauspiciën zal worden voortgezet stemde alleen Cooper tegen. Bij de stemming of de Volkenbond ook de benoodigde credieten zou willen bewilligen voor de instandhouding van het bureau van Nansen heeft behalve Engeland alleen Engelsch-Indië tegen gestemd.

De Engelsche gedelegeerden waren dus ook vandaag weer in een prachtige isolatie.

Colofon