Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 juli 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

De Armeniërs in het wilajet Mamoeret oel Azis hebben aan hun bisschop een memorie doen toekomen, waarin zij mededeelen dat zij besloten hebben tegen de Koerden een krachtdadiger bescherming te zoeken dan die welke hun van de zijde der Turksche regeering ten deel valt en dat zij daarom tot den orthodxen godsdienst willen overgaan.

Een aantal Armeniërs heeft een rekest in dien geest ingediend bij het Russische consulaat.

Colofon