Nieuwsblad van het Noorden, 7 februari 1931
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche christenen in Syrië

Geachte Redactie,

Vriendelijk verzoek ik u om nog eenige plaatsruimte ter verantwoording der laatstingekomen giften voor Armenië.

Mej. Cato de Witte, die kortgeleden een reis maakte naar Aleppo, om zelve de noodtoestanden daar in oogenschouw te nemen, bracht ons eenige dagen geleden een bezoek met zuster Hedwig Buil, die aan het hoofd zal komen te staan van het tehuis voor zieken en ouden van dagen, dat de provincie Groningen in Aleppo zal stichten.

Den dringenden nood onder onze Armeensche broeders en zusters in aanmerking nemende, meenen mej. de Witte en zuster Hedwig Buil, dat volstrekt niet later dan 1 Maart as. met den bouw van ons tehuis een aanvang moet worden gemaakt.

Helaas zijn we nog niet tot het benoodigd bedrag van f 5000.– gekomen.

Misschien zijn er nog liefdadige menschen, die deze maand nog hun giften willen zenden, opdat de provincie Groningen het haar voorgestelde doel kan bereiken, zonder de hulp te moeten aannemen van het Hoofd-Comité.

Met grooten dank kunnen we nu nog de volgende giften verantwoorden:

Dr. W. R. te O. f 1; A. B. te G. f 1.50; J. L. te M. f 1; mevr. wed. P. B. te Z. f 1; ds. v. H. te M. f 28.50; E. S. te G. f 1.50; N. N. te U. f 10; R. B. te G. f 7.50; ds. G.C.H. B. te R., aan jaarl. giften f 65; O. D. te Gr. f 5; ds. v. H. te M. giften uit Huizinge f 5.50; door ds. J.L. v. Gr. te Z. f 24.75; Ger. kerk te Mussel f 29.10; B. B. te Gron. f 2.50; Ger. kerk te St. f 10; W. B. te U. f 5; door mevr. H. te Gr. f 35; Ger. kerk te 0.-Pekela f 10; A. S. te Gr. f 5; T. K. te Gr. f 1; T. K. te Gr. f 1; J.P. A. te Gr. f 1; N. N. te Gr. f 1.50; in de coll. Ger. Kerk te Gr. f 2.50; T. K. te Gr. f 0.50; ds. D. v. D. f 250; A. H. te t. A. f 2.50; in de coll. der Ger. kerk te Gr. f 1; de heer H. te Gr. f 2; mej. A. B te K. f 0.50; T. K. te Gr. f 0.50; de heer T. te Gr. f 10; T. K. te Gr. f 0.50; door mevr. O. te Gr. f 3; T K. te Gr. f 1; door mevr. ds. V. te Gr. f 7; gecollecteerd door mej. de Witte: te Kommerzijl f 41.20, te Roodeschool f 45.20, te Appingedam f 30.25; W. Kr. te W. f 2.50; T. K. te Gr. f 1.–.

Namens het Prov. Comité voor Armenië:
M. ROOSJEN-BULTHUIS. Penn.esse
Wassenberghstraat 14, Giro 156976

Colofon