Nieuwsblad van het Noorden, 31 oktober 1932
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Morgenland-zending

Men schrijft ons:

Donderdag 3 November a.s. heeft Haren een Morgenland-Zendingsavond. Dan toch zal in de Ned. Herv. Kerk, des avonds te 8 uur als spreekster optreden, mej. Cato de Witte te Utrecht, de secretaresse der Vereen. "Morgenlandzending" (de vroegere Action Chrétienne en Oriënt). Mej. De Witte heeft zelf een bezoek gebracht aan de Armeensche vluchtelingenkampen bij Aleppo (Syrië) en zal daarvan vertellen. Zij is een zeer begaafd spreekster, naar wie men zeker graag zal luisteren.

Des Vrijdags wordt in hotel Horst een verkoopstentoonstelling van Armeensche handwerken gehouden. Deze tentoonstelling is alleszins een bezoek waard. Ze biedt een keur van handwerken, vervaardigd door de Armeensche vrouwen om daarmee in haar onderhoud en dat van haar gezinnen te voorzien.

Zooals men weet wordt op 't oogenblik in Aleppo 'n Groningsche weverij gebouwd, waarvoor de gelden in deze provincie zijn bijeengebracht. Deze weverij zal de oude vervangen. Door nu goederen te koopen op de verkoopstentoonstelling te Haren, steunt men het werk van het Groningsch Comité, dat een afzetgebied zoekt voor de producten van zijn eigen weverij. Wij wekken daartoe gaarne op.

Colofon