Nieuwsblad van het Noorden, 20 november 1929
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De nood der Armeensche Christenen

Men schrijft ons:

Mej. Cato de Witte, die Maandag en gisteren de nood der Armeensche Christenen ons Groningers op het hart heeft willen binden, heeft niet te klagen gehad over gebrek aan belangstelling.

Was de Fransche kerk Maandagavond tot in alle hoeken gevuld; het overweldigend bezoek van de door haar in het Klubgebouw der Ned. Herv. gemeente georganiseerde tentoonstelling van het werk der Armeensche vrouwen, heeft wel aangetoond, welk een ontroering haar rede in breede kringen heeft veroorzaakt.

Uit allen kring en stand kwamen gisteren de bezoeksters der tentoonstelling opdagen. En voor een groot deel bleven zij niet slechts bezoeksters, maar voor zoover zij daartoe in staat waren, werden zij ook koopsters van de inderdaad zeer fraaie handwerken, die zóó zeer in den smaak vielen, dat mej. De Witte die voor ongeveer f 1000 aan goederen verkocht, nog tal van nabestellingen heeft moeten boeken.

Zelden bleek op een tentoonstelling zooveel liefde voor de zaak, als nu. Er was een hartelijk meeleven in het lijden der in diepen nood verkeerende Armeniërs, wat ook wel bleek uit het feit, dat zich verscheidene bezoeksters opgaven voor een jaarlijksche contributie voor het werk van het "Comité Chrétienne en Oriënt."

Naar wij vernemen hebben zich inmiddels een plaatselijk en een provinciaal comité gevormd, welke comité's zich ten doel stellen hier in de stad en in de provincie nog meerdere belangstelling te wekken voor dezen rijk gezegenden arbeid in het Nabije Oosten.

Van het plaatselijk comité heeft op dit oogenblik mevr. Dr. S. Tromp de Ruiter, Kraneweg 94 de leiding. Bij haar kunnen zich melden zij, die ook wel graag zouden willen meewerken aan de leniging van den nood der Armeensche Christenen, door het inzamelen van contributies of door zich reeds direct als contribuant op te geven.

Colofon