De Nieuwe Koerier, 11 mei 1889
Bron: Gemeente Archief Roermond

Engeland

De te Londen werkzame Armeniërsvereeniging vereeniging heeft besloten een beroep te doen op de Engelsche Regeering tot het vormen van eene buitengewone commissie uit de groote Mogendheden, om den staat van zaken in Armenië te onderzoeken, waar, volgens genoemde Vereeniging, eene slavernij heerscht, erger dan de Afrikaansche, welke uitsluitend Europa's aandacht en deelneming schijnt te monopoliseeren. De vereeniging beweert, dat Turksche opperhoofden gewoon zijn, Armenische meisjes voor hunne harems gewelddadig te ontvoeren. De Turksche rechtbanken weigeren stelselmatig hare tusschenkomst, onder het stereotiepe voorwendsel, dat de ontvoerden Mohammedaansch geworden zijn.

Colofon