Limburger Koerier, 30 mei 1928
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Afscheidswoord van Pater Maternus Muré

Heden 30 Mei, in gezelschap van den Ew. Broeder Cyrillus Lauwen uit Rotterdam de terugreis aanvaardend naar het H. Land, zeg ik vaarwel aan familie, vrienden en kennissen en dank allen voor de mij bewezen achting en voor den financiëelen steun, mij gegeven ten bate der mij toevertrouwde Armeensche weezen.

Ik voel mij vreugdig gestemd, weer naar de Missie-Custodie van het H. Land te kunnen vertrekken, eene missie, die aan Z. H. den Paus en aan den H. Franciscus van Assisië, onder alle missies de dierbaarste is. Geen wonder, dat die missie in de hoogste achting staat bij de Eerw. Paters Minderbroeders, en dat het leven en werken op de H. Plaatsen en op de daarmede verbonden missievelden voor velen onder hen een hartewensch is.

Vaarwel!

P. fr. MATERNUS MURé o.f.m.
Apostolisch Missionaris voor de Armeniërs
Maastricht, 30 Mei 1928.

Colofon