Limburger Koerier, 23 oktober 1925
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Russisch-Turksch overleg

ANTI-EUROPEESCHE STREKKING

De Armeniërs zouden het gelag betalen

(Van onzen Balkan-correspondent.)

De onderhandelingen tusschen Sovjet-Rusland en Angora-Turkije over een bondgenootschap hebben sinds het bezoek der Russische Zwarte-Zeevloot aan den Bosporus en de daarmee gepaarde verbroederingstooneelen voortgang gemaakt. De onderhandelingen worden gevoerd met de leus: "bevrijding van Azië uit de Europeesche voogdij."

Het gaat in de eerste plaats om militaire hulp van Rusland, ingeval het tusschen Engeland en Turkije tot een oorlog om Mossoel komt, – een denkbeeld, waarvoor in alle Russische kringen groote neiging bestaat.

Volgens mededeelingen uit Angora nemen de besprekingen een zoo vlot verloop, dat men reeds in den allernaasten tijd het sluiten van een definitive overeenkomst tegemoet ziet. Het pad daartoe was trouwens reeds gebaand, daar Angora reeds tijdens zijn veldtocht tegen de Grieken in Klein-Azië een militaire overeenkomst met Rusland had gesloten en, naar het heet, toen ook metterdaad door Russische wapenleveringen is gesteund geworden.

Het schijnt echter, dat de Angora-regeering van de blijkbare voorliefde van Moskou voor het sluiten van een Russisch-Turksch bondgenootschap profiteeren wil, om er nog een tweede profijtje uit te halen, nl. de vermeerdering van grondgebied. Onder voorwendsel van "nadere regeling van de nog slechts ruw aangegeven grens" zou de Turksche regeering 't erop aanleggen, een deel van "Vrij Armenië" onder haar gezag te krijgen.

Vrij-Armenië behoort tegenwoordig tot den bond van Kaukasische republieken, die bij de Sovjet Unie zijn aangesloten.

De Armeensche regeering te Erivan heeft van dit drijven der Turken de lucht gekregen en zich onmiddellijk met een heftig protest tot Moskou gewend. De Armeniërs, die in het heele Turksche zijn uitgeroeid (vermoord of verbannen) en in den zgn. Armenischen Vrijstaat een laatste toevluchtoord hebben gezocht, voelen al heel weinig neiging om weer onder Turksche heerschappij te worden gebracht en aldus met lijf en leven den prijs voor het Turksch-Russische bondgenootschap te betalen.

Colofon