Leidsch Dagblad, 4 austustus 1890
Bron: Regionaal Archief Leiden

Turkije

Uit Konstantinopel wordt aan de Parijsche "Temps" gemeld dat de bladen aldaar op bevel der overheid zich onthouden van het doen van mededeelingen betreffende het optreden van Kum Kapu in de Armenische kerk. Ook worden pogingen in het werk gesteld bij de verslaggevers der buitenlandsche bladen om hun aanleiding te geven tot vermindering der beteekenis van bedoeld voorval. De krijgsraad besloot, zooals nader medegedeeld wordt, maatregelen te nemen tot het bewaren der orde. Verscheidene huiszoekingen hadden plaats; men vond alleen manuscripten voor artikelen, welke zouden opgenomen worden in de te Londen uitgegeven revolutionnaire "Armenic". Ook vele arrestatiën hadden er nog plaats. Het getal dooden wordt op twintig geschat, onder wie vier Mohamedanen. Gewond werd een vijftigtal personen. Het getal slachtoffers zou echter veel grooter geweest zijn, indien de sultan, onmiddelijk van het gebeurde in kennis gesteld, niet uitdrukkelijk had bevolen zoo mogelijk bloedvergieten te vermijden. Men verzekert dat de oogenschijnlijke leider van het oproer, die den dood vond, in Armenië verscheidene verwanten verloren heeft. Zij waren onder de slachtoffers der wandaden van den beruchten Kurdenhoofdman Mussa Bey, wiens bestraffing door de Engelsche regeering vruchteloos aan de Porte gevraagd werd.

– Volgens berichten uit Konstantinopel zijn 150 Armeniërs, die tot het dienstpersoneel in Ildir behooren, afgedankt en zijn 20 Armeniërs in hechtenis genomen. De arrestatiën worden in het geheim voortgezet.

Colofon