Leeuwarder Courant, 9 juni 1878
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Londen, 6 Junij

In het hoogerhuis zeide lord Salisbury, dat hij gelooft, dat alle mogendheden Armenië op het congres regt wenschen te doen. Verder verklaarde hij, dat de bewoordingen van de uitnoodiging tot het congres verder gingen dan de eisch van lord Derby, doch dat het verschil zeer gering is.

In het lagerhuis deelde de minister Smith mede, dat de vloot in de zee van Marmora waarschijnlijk weldra, met het oog op den gezondheidstoestand, naar de Principe-eilanden zou gaan.

Sir Stafford Northcote verklaarde, dat voor de handelingen, welke de vertegenwoordigers van Engeland op het congres in gemeen overleg plegen, het kabinet de verantwoordelijkheid draagt. De politiek der regering is uit hare verklaringen en vooral uit de circulaire van Salisbury genoegzaam bekend.

Colofon