Leeuwarder Courant, 29 augustus 1895
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

De Armenische hervormingen

Constantinopel, 28 Augustus. Op bevel van den sultan is een telegram gericht tot de gezanten van Turkije te Parijs en te Sint- Petersburg, waarbij bij zich bitter beklaagt over de houding van Engeland in de zaak der hervormingen in Armenië. Die houding is, aldus zegt het telegram, ongepast en krenkend voor het prestige van den sultan. Het telegram doet een beroep op den goeden wil van Frankrijk en Rusland en hun invloed bij Engeland, om te trachten deze houding van Engeland te wijzigen. De antwoorden, door Frankrijk en Rusland gezonden, zijn echter niet gunstig en geven niet de minste aanmoediging aan Turkije.

Colofon