Leeuwarder Courant, 28 augustus 1890
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Algemeen overzicht

Wie zich ook in een staat van politieke rust moge bevinden, niet de zieke man te Konstantinopel. De sultan beleeft als suzerein geen gelukkige dagen. Nauwelijks heeft hij de Bulgaren tevreden gesteld, of de Armeniërs komen hem plagen. En ditmaal zóo ernstig, dat hij waarlijk genoodzaakt zal zijn de toegezegde beloften gestand te doen, of met kracht van wapenen de plaaggeesten zich tijdelijk van den hals te schuiven. Het schijnt nu werkelijk, dat de klachten der Armenische christenen gegrond zijn; de Muzelmannen mannen, die van wapens voorzien zijn, keeren die tegen hun christelijke medebewoners. De gouverneur heeft nadere instructiën bij de Porte gevraagd, hoe in dit geval te handelen. Intusschen heeft de sultan, het opperhoofd der Kurden, Moussa-Bey den grootsten vijand der Armeniërs, naar Mekka verbannen. De patriarch van Armenië, Shikian, blijft weigeren zijn ontslag in te trekken. Wel wil hij nog een paar maanden zijn ambt voortzetten, maar dan moet de sultan zijne beloften ook vervullen. Of het wat zal helpen.

Ook aan Engeland heeft de sultan weder herinnerd, dat hij de suzerein van Egypte is en der regeering gevraagd, wanneer de Engelsche troepen dat land zullen verlaten. Engeland heeft natuurlijk op de meest hoffelijke wijze geantwoord, dat het den tijd daartoe niet gekomen acht.

Colofon