Leeuwarder Courant, 15 november 1879
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Buitenland - Algemeen overzigt

Die aan het telegram van gisteren uit Malta beteekenis hechten, zullen van het gevoelen zijn, dat het der Engelsche regering waarlijk ernst is met hare bedreiging tegen Turkije. Over 't algemeen wordt echter ook daaraan weinig gewigt gehecht en dat nieuw gefluit als een loos alarm beschouwd. Intusschen wordt het gerucht bevestigd, dat Midhatpacha voor goed zijn verzoek om ontslag heeft ingetrokken en dat Baker-pacha benoemd zal worden tot bevelhebber der gendarmerie in Armenië. Dit zou althans een begin van het groote hervormingswerk zijn. De Mahomedaansche Kurden zijn daar toch leenheeren die van de zwakheid van het Mahomedaansch bestuur gebruik maken, om hunne rayas, Christenen zoowel als Mahomedanen, meerendeels echter Christenen, nog meer dan vroeger te knevelen. De eigendom der mannen en de eer der vrouwen zijn geen oogenblik veilig voor deze Begs, van wier genade zij afhangen. De roofzieke Tsjerkessen, die ten getale van 40,000 deze streken onveilig maken, moeten door een krachtige politie in bedwang worden gehouden. En reeds dit is een kapitaal werk, waartoe een andere Hercules wordt vereischt. De tijd zal nu moeten leeren wat daarvan teregt komt. De twijfelaars aan de magt van de Porte en aan Engelands invloed voorspellen daarvan niet veel goeds.

Colofon