De Tijd, 4 juli 1899
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Voordracht van Minas Tschéraz

De conferentie van den heer Minas Tschéraz te dezer stede zal plaats hebben op a.s. Vrijdag 7 Juli te 8½ uur in het Gebouw voor den Werkenden Stand. Het onderwerp zal zijn: Les Souffrances du peuple Arménien. Er zal geen debat zijn, noch eenige resolutie in stemming worden gebracht. De toegangsbiljetten zijn à f 0.25 verkrijgbaar op den dag der lezing van af tien uur des morgens aan het gebouw. Het comité van introductie bestaat uit de heeren Kuyper, Lieftinck en Vermeulen, leden der Tweede Kamer.

Colofon