De Tijd, 13 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland - Algemeen overzicht

De Temps vestigt de aandacht op de kortelings geheel veranderde houding van Amerika, dat volgens de leer van Munroe steeds zijn kracht zocht in zijn isolement – d.i. zich van alle inmenging in europeesche aangelegenheden onthield en evenzeer elke europeesche inmenging in amerikaansche belangen hooghartig afwees –, en nu plotseling in Europa en Azië tegelijk optreedt, nl. bij de chineesch-japansche onderhandelingen en bij de enquête in Armenië; zoodat men voortaan van zeven groote Mogendheden zal moeten spreken: Duitschland, Rusland, Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, Italië en – Amerika, of althans de Rep. der Ver. Staten van N.-Amerika! Het blad voorziet van deze wending groote gevolgen voor de toekomst. Voor Engeland, dat zich in Europa steeds isoleerde en zich liefst als een aziatische Mogendheid aanstelt, is het een goede les.

De Neue freie Presse en Pester Lloyd, gewoonlijk officieus uit Weenen geïnspireerd, maken er Engeland een grief van dat het zich de armenische gruwelen zoo levendig aantrekt en daardoor de Porte van zich vervreemdt op hetzelfde oogenblik dat Rusland in Klein-Azië troepen concentreert langs de turksche grens, iets wat Engeland zeker verontrusten zou, als niet Rosebery juist een toenadering tot Rusland had ingeleid. De N. fr. Pr. meent dat Rusland deze rechtstreeksche bedreiging tegen Turkije nooit gewaagd zou hebben, zonder van Engelands instemming of berusting verzekerd te zijn; maar dan moet men vragen, of Engeland dan geheel zijn politiek verleden verloochent, de Oostersche Quaestie als niet meer bestaande beschouwt, en aan Rusland het sinds eeuwen begeerde Constantinopel wil laten, om Engelands actie alleen tot Azië te bepalen. – Ook de Daily Graphic wijst op Engelands zonderlinge houding in het Oosten. Nog korte jaren geleden werd elke ook maar verwijderde russische bedreiging van Constantinopel door een engelsche vlootdemonstratie beantwoord. Thans, zegt een correspondent van dat blad, zijn de Russen zóó zeker van hun zaak, dat zij in de buurt van Constantinopel reeds onderhands landerijen opkoopen in het vooruitzicht op de later onvermijdelijke waardestijging.

Intusschen wordt de Oostersche Quaestie ook langs anderen weg weder op het tapijt gebracht, en zal ook Engeland zich niet geheel op den achtergrond kunnen houden. Macedonië klaagt meer dan ooit over moord, roof en verwildering tengevolge van het wanbestuur, dat de Porte volgens het Berlijnsche Tractaat verplicht was door een betere bestuursregeling te vervangen, maar nog steeds even ellendig is gebleven. Op een verleden week te Sofia gehouden vergadering van circa 10,000 macedonische Bulgaren is besloten, in het belang der menschelijkheid de tusschenkomst der europeesche Mogendheden in te roepen.

Colofon