De Tijd, 12 september 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland - Algemeen overzicht

Alsof Turkije nog niet genoeg in de misère zit, bekneld tusschen eischen en ultimatums van allerlei kant, komen nu ook de Armeniërs nog aan met een sommatie. Indien, zoo verklaart de Armeensche (schismatieke) patriarch in zijn jongste schrijven aan de Porte, op den 10en dezer nog geen voldoende maatregelen getroffen zouden zijn om een einde te maken aan de slachtingen onder de Armeniërs en tot herstel van de orde, zou hij zich genoodzaakt zien over te gaan tot uitvoering van de besluiten der Armeensche nationale vergadering, welke het aftreden van alle kerkelijke en leeken-corporaties, de sluiting der kerken en scholen ten gevolge zou hebben, terwijl bovendien het patriarchaat zijn werkzaamheden zou staken.

Colofon