De Tijd, 1 oktober 1930
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nansen gehuldigd

Zijn opvolger prof. Huber

GENÉVE, 30 Sept. (Z.T.A.) Het tweede deel der morgenvergadering van den Volkenbond werd een ware huldiging van den overleden grooten onderzoeker en voorvechter van de vredesgedachte, dr. Fridjof Nansen.

De Fransche gedelegeerde, François Poncet, herinnerde aan Nansens werk voor de Russische, Armenische, Assyrische en Turksche vluchtelingen. Lord Cecil stelde voor de Volkenbondsafdeeling voor de behartiging van de vraagstukken der vluchtelingen voortaan "Nansen-bureau" te noemen.

De Zwitsersche Bondsraad, Motta, dankte voor de aan Zwitserland bewezen eer door de benoeming van prof. Max Huber tot Nansens opvolger, terwijl Christiaan Lange namens de Noorsche delegatie den Volkenbond en speciaal den rapporteur François Poncet dank betuigde voor de eervolle woorden aan zijn nagedachtenis gewijd.

Colofon