Deventer Dagblad, 30 mei 1914
Bron: Stadsarchief Deventer

Deventer, 30 Mei

Naar wij vernemen, is de inspecteur-generaal van Turksch Armenië, de heer L. C. Westenenk, Donderdag j.l. alhier uit Constantinopel teruggekeerd, zeer tevreden, over den afloop der besprekingen met de Turksche regeering, die ten doel hadden de machtmiddelen, den inspecteur-generaal toe te kennen, duidelijk en solide vast te leggen.

Die machtsmiddelen zijn van ingrijpenden en zeer vèrstrekkenden aard.

Als vreemde specialisten zullen op aanwijzing van den inspecteur-generaal benoemd worden een secretaris, een aide-de-camp, een inspecteur voor publieke werken en een inspecteur voor landbouw en mijnbouw. De emolumenten zijn nog niet definitief vastgesteld, doch zullen zeer belangrijk zijn.

Het ligt voor de hand, dat onze Hollander voor deze betrekkingen het liefst landgenooten zal kiezen, indien zij tenminste voldoen behalve aan eischen van groote bekwaamheid aan die van volkomen vertrouwheid met de Fransche taal.

Welk een prachtig veld opent zich hier weder voor de bekwamen onder Jong-Holland.

Nader seint men ons uit Den Haag: De heer Westenenk, O.-I. hoofdambtenaar, door de Turksche regeering benoemd tot inspecteur-generaal voor Anatolië, dezer dagen uit Constantinopel hier te lande teruggekeerd, vertoefde gisteren in deze stad en werd toen door den minister van Buitenlandsche zaken ontvangen. De heer Westenenk, die binnenkort zijn bestemming zal volgen, zal zijn woonplaats vestigen te Erzeroem. Zijn zending heeft ten doel de voorbereiding der invoering van administratieve hervormingen in Anatolië.

Colofon