Deventer Dagblad, 18 mei 1914
Bron: Stadsarchief Deventer

Gemengd buitenlandsch nieuws

Een deputatie van het Oecumenische Patriarchaat overhandigde gisteren aan de Turksche ministers van Eeredienst en van Binnenl. zaken een memorie, waarin wordt te kennen gegeven, dat tegen den wil der regeering en tegen de afgelegde beloften, de in Thracië tot beperking der emigratie onder de Grieken genomen maatregelen geen welslagen hebben opgeleverd.

Het patriarchaat verzoekt daarom, een uit hooggeplaatste beambten samengestelde, door vertrouwensmannen van het patriarchaat te vergezellen commissie uit te zenden, welke de Thracische districten zal inspecteeren en de noodige maatregelen zal nemen.

Het overhandigen eener memorie aan den Sultan, waarin hem wordt verzocht, zijn invloed op de regeering te doen gelden, is uitgesteld.

De definitieve benoeming van de inspecteurs-generaal voor de hervormingen in de oost-Anatolische vilajets, Westenenk en Hoff, die sedert drie weken te Constantinopel vertoeven, is eveneens vertraagd. Het heet, dat zij zich gedurende korten tijd naar hun vaderland zullen begeven om orde op hun zaken te stellen, en vervolgens weder zullen terugkeeren.

Colofon