Het Centrum, 9 mei 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De schaakpartij

aldus vangt het hoofdartikel van de zooeven ontvangen Reichspost aan, "op het groote schaakbord Europa is ten einde. Zij werd door Oostenrijk gewonnen". En inderdaad schijnt er een algemeene ontspanning te zijn ingetreden.

De gezanten-conferentie heeft gisteren in afwachting van het antwoord der Balkanvolken op de vredesvoorstellen, gezelligjes beraadslaagd over de toekomst van Skoetari en geheel Albanië. Oostenrijk met Italië hebben te dien aanzien voorstellen gedaan, welke thans aan de regeeringen der groote mogendheden zijn voorgelegd.

Er valt heel wat te doen, eer het nieuwe koninkrijk behoorlijk en scène is gezet. Er moet politie wezen, die waarschijnlijk onder vreemde officieren zal komen te staan en er is geen cent om de toekomstige schatkist te stoffeeren. Dan moeten er scholen worden gebouwd, wegen worden aangelegd, havens en spoorwegen gemaakt. En dan is er voor het koninkrijk ook nog een koning noodig. zou men niet eens een advertentie plaatsen? Maar deze zaak kan nog ernstig genoeg worden en zal waarschijnlijk wel weer aanleiding geven tot spanning.

Essad Pacha is bereid om zijn troepen naar Turkije te doen terugkeeren: hij wacht. En Rusland, wat doet Rusland, hetwelk dan de partij verloren hebben zou? Beraamt het een zet, die 't mat, waarvan de Reichspost spreekt, nog afwenden kan? Of heeft 't zijn aandacht meer naar Klein-Azië gericht?

Uit Armenië komen berichten van Koerdische moorderijen tegen de Armeniërs. Toen de geruchten der eerste moorderijen vernomen werd, vluchtten duizenden Armeniërs, mannen, vrouwen en kinderen uit de dorpen in den omtrek naar Adana, en bestormden de vreemde konsulaten. Op het bericht, dat te Adana gemoord werd, wapenden zich de Koerdische boeren om de christenen te vermoorden en dan naar Adana te trekken, om wraak te nemen op de Armeniërs. De Armenische vicaris van Adana en de geestelijken slaagden er in de gemoederen te bedaren.

Er zijn troepen in gereedheid gebracht, om een aanval van de Koerdische dorpelingen te verhinderen, die ondertussen eenige Armeniërs overvallen en gewond hebben. van het dorp Ingsjes, een uur van Adana, vluchtten de armeniërs naar het spoorwegstation, toen het bericht verspreid werd, dat er mannen met knuppels kwamen, om de christenen dood te slaan. De stationschef verdedigde met zijn personeel het station en telegrafeerde om gendarmerie, die juist aankwam, toen de menigte het gebouw bestormen wilde.

De turksche overheid heeft een groote hoeveelheid vlugschriften in beslag genomen, waarin voor de Russische heerschappij in Armenië propaganda gemaakt wordt. Naar verluidt heeft de Porte den gezant te St. Petersburg last gegeven, bij de Russische regeering te protesteeren tegen de houding van de Russische consul in Armenië!

En wat zal Turkije ertegen doen, wanneer daar ook nog een deel van zijn gebied wordt genomen?

Colofon