Het Centrum, 3 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Wilson over Armenië

GENEVE, 2 Dec. De Volkenbondsraad heeft gisteren telegrammen ontvangen van president Wilson en van den minister van Buitenlandsche zaken van Brazilië en van den minister-president van Spanje, waarin dezen zich bereid verklaren maatregelen te nemen om een einde te maken aan de vijandelijkheden tusschen Armenië en de Kemalisten. Het telegram van president Wilson luidt als volgt:

Gij biedt den V.S. de gelegenheid aan om een werk van menschlievendheid te verrichten, om gebruik makende van hun diensten, een einde te maken aan de Armeensche tragedie. Gij verzekerd daarbij, dat dit voorstel op geenerlei wijze met zich brengt een hernieuwing van de uitnoodiging om een mandaat te aanvaarden, welk voorstel onlangs door den Amerikaanschen senaat is verworpen. De V.S. hebben dikwijls hun bezorgdheid omtrent het lot en het welzijn van Armenië te kennen gegeven en gij hebt dus recht te zeggen, dat het Amerikaansche volk altijd bijzonder belang heeft gesteld in het lot van Armenië.

Ik ben niet gemachtigd Amerikaansche militaire strijdkrachten aan te bieden of te gebruiken om Armenië te helpen en voor materiëele hulp is machtiging van het congres noodig. Inmiddels ben ik, overtuigd van den moreelen en diplomatieken steun der voornaamste mogendheden, bereid, daar ik op de aanvraag van den raad van den volkenbond in sympathieken zin wil antwoorden, om mijn goede diensten aan te bieden en mijn persoonlijke bemiddeling aan te bieden door een vertegenwoordiger, die door mij zal worden aangewezen, ten einde een einde te maken aan de tegenwoordige vijandelijkheden tegen het Armeensche volk en om den vrede en de overeenstemming tusschen de verschillende partijen te herstellen. Ik reken op den raad van den volkenbond, dat deze zal aanwijzen langs welk kanaal mijn aanbod kan worden gedaan en tot welke partij het moet worden gericht.

Geteekend Wilson.

Colofon