De Banier, 28 september 1939
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche vluchtelingen

Ruim 50 vertegenwoordigers van Armeensche kolonisten in Duitschland, Frankrijk, Engeland, Italië, Amerika, Zwitserland, Egypte, Perzië en Irak, verder de gewezen patriarch van Constantinopel en verschillende andere vooraanstaande Armeniërs hebben te Sahle aan den Libanon vergaderd, waar zij zich speciaal beziggehouden hebben met de overbrenging van de uit Hatay gevluchte Armeniërs naar de noordoostelijke Syrische provincie Dschasra. Na den oorlog van 1914-1918 werd het gebied van Hatay onder Fransche bescherming gezet. Kort geleden werden de Fransche militaire teruggetrokken en het gebied aan de Turken overgedragen. De Armeniërs, die zich in grooten getale in Hatay gevestigd hadden en dat gebied tot zekeren bloei hadden gebracht, verlieten, beangst voor nieuwe vervolgingen van de zijde der Turken, tegelijk met de Fransche bezetting Hatay, waardoor de vraag ontstond, waar deze vluchtelingen ondergebracht konden worden. De onderlinge Armeensche hulpactie tracht thans dit probleem op te lossen.

Colofon