Algemeen Handelsblad, 9 april 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nederland en het mandaat over Armenië

In een beschouwing in de "Daily News" over het aanbod van den Oppersten Raad aan den Volkenbond, van het mandaat over Armenië, schrijft Wilson Harris, dat het niet onmogelijk is, dat de Raad, mits voor voldoende militaire en financieele waarborgen kan worden ingestaan, er in slaagt dat dit mandaat door een afzonderlijke staat, b.v. Nederland of een der Scandinavische landen, wordt aanvaard.

De "Daily Telegraph" meent dat de Nederlandsche Regeering dergelijk verzoek ernstig zou overwegen. Immers, de Nederlanders hebben groote belangen bij den handel op de Levant. Er is een bloeiende Nederlandsche handelskolonie in Smyrna, die in goede relatie stond met de Grieksche kooplieden. De relaties tusschen Nederland en het binnenland van Armenië zijn tot op heden van niet veel belang geweest. Maar, daar Nederland thans, vergeleken bij 1914 zoowel op financieel gebied zeer vooruit is gegaan, zoekt het thans naar nieuwe afzetgebieden voor zijn overzeesche handel en naar nieuw gebied voor kolonisatie.

Nederland, – zoo gaat de "Daily Telegraph" – voort, heeft groote ondervinding van koloniseeren en het doen van vredesarbeid en is verlangend om aan de wereld te toonen, dat het een ernstig en krachtig werkzaam wil zijn, als lid van den Volkenbond.

Dit alles wijst er op, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat Nederland en andere daartoe door den Raad van den Volkenbond aangezocht zijn bereidwilligheid zal betuigen om een belangrijken rol te spelen bij het tot stand brengen van den vrede in Klein-Azië.

Colofon