Algemeen Handelsblad, 7 mei 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Ellende in Armenië

Nu de aandacht van de geheele wereld gespannen gericht is op Parijs, en slechts een rumoer als Italianen of Belgen kunnen maken die tijdelijk vermag af te leiden in de richting van de rechten der afzonderlijke volken, komen de zeer kleinen in het vergeetboekje.

Zoo vergat men Armenië, dat meer dan eenig land, wellicht zelfs meer dan Servië, zegt de "Times", van den oorlog heeft te lijden gehad.

Armenië dat niet veel meer verdragen kon of zijn volksbestaan ging onder.

Vóór den oorlog waren er vier en een half millioen Armeniërs van wie de helft onder Turksche heerschappij leefde. Bij den massamoord van 1915 hebben volgens de berekening van Lord Bryce 800.000 Armeniërs den dood gevonden.

Dus werd ongeveer de helft der Armeniërs onder Turksch bestuur levende uitgeroeid, waaromtrent we indertijd uitvoerige mededeelingen hebben gedaan.

En na den wapenstilstand, is het leed nog niet geleden. Nog zwerven ongeorganiseerde Turksche benden door de moer ontoegankelijke streken, het land brandschattende. Hongersnood is op den moord gevolgd en gaat vergezeld van Typhus en andere epidemiën. De bevolking heeft aan alles gebrek, ruw materiaal is er niet, zaad ontbreekt.

Hadden de Armeniërs kunnen besluiten in den wereldoorlog lijdelijk toe te zien, dan waren ze wellicht aan het lot in 1915 ontkomen. Maar in het begin van den oorlog kozen zij de zijde van de Entente en 150,000 Anmeniërs namen dienst in het Russische leger. Het Fransche contingent in Syrië en Palestina bestond voor de helft uit Armeniërs.

De "Times" herinnert aan de groote verdiensten van Armenië dat door zijn hulp de situatie in Klein Azië redde en de Noord Oostelijke overlandroute naar Indië beveiligde.

In Engeland is nu evenals eenige maanden geleden in Amerika een comité opgericht om Armenië van den ondergang te redden, en gelijk te New-York sprekende aanplakbiljetten, levensgroot voorstellende een stervende Armeniërsfamilie, zijn opgeplakt, aankondigende een zoveel "millioenen dollar campagne", wordt nu ook Engeland hulp gevraagd voor Armenië.

Colofon