Algemeen Handelsblad, 4 december 1926
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Dag van den "Gulden Regel"

A.s. Zondag wordt over de geheele wereld de Dag van den ā€˛Gulden Regel" gevierd, welke gebaseerd is op het woord Matth. 7, 12 ("Al wat gij dus wilt dat de menschen u doen, doet gij hun desgelijks.").

Het comité voor Nederland der Action Chrétiénne en Oriënt wekt op tot algemeene deelneming aan dezen dag door een gave af te zonderen ten bate der noodlijdende Armeensche vluchtelingen, die nu reeds meer dan tien jaren van huis en haard zijn verdreven en meer dan eenig ander volk in onzen tijd in den vreemde hebben geleden, terwijl geen uitzicht op afdoende verbetering in de bestaande toestanden schijnt te bestaan.

Een volk, reeds meer dan tien jaar opgehoopt in vluchtelingenkampen, zonder middelen van bestaan, zendt zijn bede om hulp de wereld in en vraagt ook uwe gave, welke wij dankbaar aanvaarden.

Het Comité voor Nederland :

G.L. baron van Boetzelaer, Bilthoven, voorzitter
Ds. W.A. Hoek. Amsterdam, vice-voorz.
Mevr A. Correvon-Van Lijnden, Velp
Mr. M.P.Th à Th. van der Hoop van Slochteren, Breukelen
Prof. dr. T.W. Pont, Bussum
Mia Pont, Bussum
Jhr. K.A.A. von Steiger, Bilthoven
Mevr. M. Veren. Den Haag
Cato de Witte, De Clercqstr. 35, Postgiro 18757, A'dam, secr. penningmeesteresse

Colofon