Algemeen Handelsblad, 31 mei 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische gruwelen

GENĂˆVE, 30 Mei. (Part. telegr. v.d. Frankf. Ztg.) Uit den Kaukasus is hier bericht ontvangen, dat ten gevolge van de gebeurtenissen in Sassoen onder de Armenische grensbevolking groote opwinding heerscht. De Russische regeering gaf bij een vertrouwelijk rondschrijven aan de autoriteiten in den Kaukasus bevel te verhinderen, dat Russische Armeniërs over de grens gaan om de geloofsgenooten in Turkije hulp te brengen, en streng toezicht te houdsn op de Armenische soldaten in den Kaukasus.

KONSTANTINOPEL, 30 Mei. (Part. telegr. v.d. Frankf. Ztg.) Kolonel Lakhof, de eerste adjudant van prins Galitzin, den gouverneur-generaal van den Kaukasus, onderneemt op het oogenblik, in opdracht van de Russische regeering, met toestemming van de Turksche regeering, groote rondreizen in de vilayets Wan en Erzerum om inlichtingen in te winnen over de toestanden, die daar heerschen. Kolonel Lakhof, die begeleid wordt door adjudanten, bezocht hoofdzakelijk de streken, waar de Armenische en Koerdische opstandelingen zijn opgetreden.

De Porte gaf bevel aan de daar gevestigde provinciale autoriteiten, de Russische afgezanten zeer beleefd te ontvangen en hen op alle mogelijke wijzen bij te staan.

Colofon