Algemeen Handelsblad, 30 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Verjaardag van Gladstone

LONDEN, 29 Dec. (R.O.) Heden vierde Gladstone zijn 85n. verjaardag; van alle zijden werden hem gelukwenschen gezonden.

Op Hawarden ontving den grand old man de Armenische deputatie, die hem kwam danken voor de symphatie, aan de Armeniërs betoond. Gladstone verklaarde, dat men niet mocht aannemen dat de berichten van de vreeselijke gruweldaden waar zijn, maar eerst moest men den uitslag van het onderzoek afwachten. Ingeval de verhalen omtrent de gruwelen waar bleken te zijn, moest men een algemeenen kreet van verwensching aanheffen en den Sultan de dolheid van zijne handelwijze doen gevoelen, want dan is zijn houding een schande voor den profeet Mohammed en voor de beschaving, en een vloek voor de menschheid. Zoolang ik de kracht heb om mijne stem te verheffen, aldus eindigde Gladstone, zal ik die doen hooren ten gunste der humaniteit.

Colofon