Algemeen Handelsblad, 3 juni 1899
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniër Minas Tchéraz

Volgens "De Stand." zal de heer Minas Tchéraz hier ter stede optreden, dank zij der tusschenkomst van de heeren Kuyper en Lieftinck, leden der Tweede Kamer.

Uit Den Haag schrijft men ons nog:

Zooeven ontving ik een bezoek van den heer Minas Tchéraz, die mij mededeelde, dat hij zijn vertrek naar Frankrijk voorloopig had uitgesteld. Gistermiddag vervoegde hij zich volgens afspraak aan het gebouw der Christelijke Jongelingsvereeniging alhier op de Prinsessegracht, om van den heer Laarman, den secretaris, te vernemen, of zijne vereeniging geneigd was om hem hare zaal af te staan. Het was echter een vergeefsch bezoek. De heer Laarman had nog geen antwoord van het stadhuis ontvangen op zijn verzoek om lichtbeelden bij de vergadering te mogen vertoonen. Naar ik verneem zal dit verzoek nog eenige dagen ter fine van advies en consideratie worden aangehouden.

Geheel afhankelijk van den goeden wil der Christelijke Jongelingsvereeniging en van de inzichten, die van hooger hand in deze worden gehuldigd, is de heer Minas Tcheraz gelukkig niet meer. Dr. Kuyper en eenige andere invloedrijke heeren hebben zich zijner aangetrokken, en deze zullen den heer Minas Tchéraz in staat stellen om te beginnen met te Amsterdam een serie conférences in ons land te houden. Hoe de Turksche gedelegeerden over deze verrassende wending der zaak zullen denken, laat zich gemakkelijk begrijpen. Ook in andere kringen is men eenigszins verwonderd over de houding, die onze regeering in deze meende te moeten aannemen. In de "Times" van 31 Mei jl. wordt uit Konstantinopel gemeld, dat de Sultan niet ingenomen is met de houding die Turkhanpacha hier aangenomen heeft. Een verandering der positie is in overweging, zegt de "Times"-correspondent. Na informatiën alhier ingewonnen, kan ik u wel berichten, dat er iets bij de Turksche missie broeiende is. Het incident Minas Tchéraz zal hieraan wel niet vreemd zijn. Een personenverwisseling zou dan ook niet tot de onmogelijkheden behooren. Een dergelijke "coup de théâtre" zou echter zeker een onaangenamen indruk op de geheele Vredesconferentie maken.

Colofon