Algemeen Handelsblad, 3 december 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een samenzwering?

Anti-Turksche gevoelens

Dezer dagen maakten wij melding van het feit, dat Ahmed Moekhtar Bey, de eerste Turksche gezant na den oorlog bij de Amerikaansche regeering geaccrediteerd, bij zijn aankomst te New Vork ouder bewaking werd gesteld. In verband hiermede wordt thans uit New Vork aan de "Daily Chronicle" gemeld, dat zoowel te New Vork als te Washington geruchten loopen over een samenzwering, op touw gezet door anti-Turksche elementen in de Vereenigde Staten, om zoowel Joseph C. Grew, den eersten Amerikaanschen gezant na den oorlog in Turkije benoemd, als Ahmed Moekhtar Bey te vermoorden.

Ambtenaren van het departement van Buitenlandsche Zaken verklaren, dat hun niets bekend is van zulk een samenzwering, doch vrienden van Grew zeggen, dat buitengewone voorzorgsmaatregelen werden getroffen toen hij 1 Augustus j.l. naar Konstantinopel vertrok. De geruchten krijgen in ieder geval een schijn van waarheid door de buitengewone bescherming, die Ahmed Moekhtar Bey werd verleend bij zijn aankomst te New Vork en zijn vertrek naar Washington.

De correspondent van de "D.C." verzekert, dat er al reeds sedert geruimen tijd groote verontwaardiging onder de Armeniërs te New Vork heerscht, evenals bij anderen, die met hen sympathiseeren, over de hervatting door Amerika van de diplomatieke betrekkingen met Turkije. Sir James W. Gerard, die Amerikaansch gezant was te Berlijn toen de wereldoorlog uitbrak en thans voorzitter is van het Amerikaansche comité, dat gekant is tegen van het Verdrag van Lausanne van 1923, dat den status van Turkije na den oorlog regelt, – heeft dezer dagen een scherpen aanval gedaan op Moekhtar Bey. Moekhtar Bey was lid van de Turksche regeering, die, volgens Gerard, verantwoordelijk was voor den moord op 30.000 Armeniërs in 1920. Sir James meent, dat de aanwezigheid van Moekhtar Bey in Amerika daarom een beleediging is voor het Amerikaansche volk.

Het bovengenoemde comité, dat tegen het verdrag van Lausanne is, betwist de wettigheid van de wederzijdsche benoeming van gezanten op grond van de overweging, dat de Senaat der Vereenigde Staten geweigerd heeft, het Verdrag van Lausanne te ratificeeren.

Colofon