Algemeen Handelsblad, 3 november 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch overzicht

Nauwelijks is de verkiezing van president Mc Kinley verzekerd, of de Vereenigde Staten wekken de imperialistische staatkunde weder op, die vóór – en om – de verkiezingen in een zachten slaap verzonken scheen.

Reeds voor eenige maanden had de Regeerimg te Washington den Sultan van Turkije gedreigd met een vlootdemonstratie in de Klein-Aziatische wateren, zoo Turkije de schadeloosstelling aan de Amerikaansche zendelingen, voor het verlies dat zij bij de onlusten in Armenië hadden geleden, niet ten spoedigste wilde regelen. In Turkije hield men dit voor grootspraak; het zenden van Amerikaansche oorlogsschepen naar de Middellandsche Zee is zulk een ongewone machtsvertooning, dat men aan den Gouden Hoorn daarover medelijdend de schouders ophaalde.

Maar thans heeft Mc Kinley heusch de bedreiging willen uitvoeren. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat de gezant der V.S. krachtig op de betaling der bedoelde schadeloosstelling heeft aangedrongen; en deze stap van den gezant zal gesteund worden door het uitzenden van het Amerikaansche oorlogsschip "Kentucky" naar Smyrna.

Nu beloopt den geheele schadeloosstelling waarop de Vereenigde Staten aanspraak maken, een bedrag van 100,000 francs. Het uitzenden van een oorlogsschip naar Smyrna zal kosten na zich sleepen, die niet in verhouding staan tot dit geringe bedrag. De "Voss. Ztg." meent daarom, dat Amerika een anderen grond heeft dan den eisch tot schadeloosvergoeding. En dat schijnt te zijn de weigering van de Turksche Regeering om een consul der V.S. toe te laten te Karpoet. Ondanks de besliste weigering van de Porte om aan dien consul het exequatur te verleenen, ontving de consul toch van zijn Regeering de opdracht om naar zijn plaats van bestemming te vertrekken. En hierdoor is een conflict ontstaan, dat ernstiger is dan de geheele schadeloosstelling. Wanneer nu het zenden van de "Kentucky" naar Smyrna hiermede verband houdt, dan zal Turkije ten slotte toch wel moeten toegeven, en den Amerikaanschen consul toelaten. Want voor argumenten als dat, hetwelk de V.S. thans willen gebruiken, is de Sultan steeds zeer gevoelig gebleken.

Colofon