Algemeen Handelsblad, 29 september 1901
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Het bericht, dat uit Konstantinopel aan de "Frankf. Ztg." wordt geseind, is voorzeker niet geschikt om de ongerustheid over wat in Armenië is gebeurd of nog staat te gebeuren weg te nemen. Daarin toch staat te lezen, dat de rapporten van de consuls in de Armenische provinciën niet door de gezanten der mogendheden zijn ontvangen. Men vermoedt dat de Turksche overheid de rapporten in beslag heeft genomen. De drogman aan het Fransche consulaat te Erzeroem, die naar Konstantinopel was ontboden om mondeling rapport uit te brengen over den toestand, is tweemalen door den vali verhinderd om te vertrekken. De Fransche gezantschapssecretaris, de heer Bapst, heeft nu tot den vali een open schrijven gericht, waarin hij persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld voor de gevolgen van de belemmeringen den drogman in den weg gelegd.

Voorwaar, wanneer de Turksche regeering zoo bang blijkt te zijn voor de rapporten van onbesproken ambtenaren, dan moet er heel wat te verbergen zijn!

Colofon