Algemeen Handelsblad, 29 oktober 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De moord op den president van het Londensch Armenisch Refugé Comité, Sigoeni, geeft den Engelschen bladen stof tot tal van beschouwingen over de Armenische organisaties in Europa. Daar de moordenaar nog niet is aangehouden, heeft men vrij spel in het maken van veronderstellingen en als de meest voor de hand liggende wordt aangenomen, dat de moordenaar een landgenoot van Sigoeni is geweest van vooruitstrevender politieke opvattingen, wijl een groep Armeniërs bestaat, die er naar streeft hun vredelievender uitgeweken landgenooten uit de weg te ruimen. Zoo bestaat, volgens de "Journal", in New York een vereeninging van Armeniërs, welker leden de opdracht hebben een twintigtal met naam genoemde landgenooten te vermoorden, alleen omdat dezen geen voorstanders zijn van een daadwerkelijken opstand in Armenië.

De mogelijkheid is, volgens sommige bladen, evenwel niet buitengesloten, dat de moordenaars een huurling van den Turkschen paleiskliek is, die Sigoeni op zijn reis naar Zwitserland te vergeefs trachtte te arresteeren en nu op deze wijze zijn opdracht vervulde.

Colofon