Algemeen Handelsblad, 28 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het mandaat over Armenië

Gelijk we reeds meldden, heeft de Senaatscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden met 11 tegen 4 stemmen het voorstel van Wilson in zake de aanvaarding van een mandaat over Armenië verworpen.

Een draadloos door Radio over Annapolis uit Washington ontvangen bericht meldt dat de vier voorstemmers democraten waren.

De verwerping van Wilsons voorstel door de Senaatscommissie is niet onverwacht gekomen en er is niemand, die verwacht dat het Congres een andere meening dan de commissie zal zijn toegedaan.

De correspondent van de "Daily Telegraph" te Washington seint aan zijn blad, dat het voorstel van den president door de wetgevende macht met diep stilzwijgen is ontvangen.

Niets in de Grondwet verzet zich tegen een vaststelling der grenzen, van Armenië door den president, maar de leden van het Congres, vele Democraten niet uitgezonderd, zijn van oordeel, dat Wilson zich vergist als hij meent dat de Amerikanen geneigd zouden zijn een verantwoordelijkheid te aanvaarden, die zooveel geld en zooveel mannen zou kosten.

Het Amerikaansch Armeensch Comité dat vele vooraanstaande mannen onder zijn leden telt, leeft nog in de hoop dat het Congres, dank zij een of andere wonderbare gebeurtenis, in de aanvaarding van het mandaat zal bewilligen, het is echter niet duidelijk, waarop die vage verwachting is gebaseerd.

Het comité heeft de Vereenigde Stalen, Engeland en Canada afgereisd en bezoekt nu opnieuw de V.S. in het belang van Armenië.

De leden hebben moeite noch kosten gespaard in de uiteenzetting van de noodzakelijkheid Armenië te hulp te komen Amerika wijzende op wat zij noemen zijn plicht in dezen. Het schijnt dat alles vergeefs is geweest.

Het groote publiek, onwetend als elders, stelt niet veel belang in Armenië en zal zich kalmpjes neerleggen bij elke beslissing door het Congres in zake Armenië te nemen.

Enkele senatoren hebben den wensch uitgesproken in zake de al dan niet aanvaarding van het mandaat den volkswil te leeren kennen, waartoe bij de aanstaande presidentsverkiezing de gelegenheid zou kunnen geboden worden, maar de meesten zijn van meening dat voor het zenden van Amerikaansche troepen naar Armenië nooit een meerderheid zou kunnen gevonden worden.

Senator Smoot heeft uitgerekend dat in het eerste jaar 60,000 man noodig zouden zijn en er een bedrag van ongeveer 240 millioen gulden mee gemoeid zou zijn.

Volgens den genoemden correspondent, verwachtte Wilson, ook vóór den uitslag der stemming in de senaatscommissie, niet veel goeds voor zijn voorstel.

De "New-York Sun", die de meening der republikeinen weergeeft, zegt dat "Wilson's verzoek niet meer verdient dan beleefd te worden aangehoord".

Het blad zegt verder, dat de Amerikanen "eerst orde op hun eigen zaken moeten stellen avorens zich elders met andermans zaken te bemoeien.

Zich mengen in de aangelegenheden van Armenië, beteekent zich mengen in de quaesties die Oost-Europa beroeren.

Zich bemoeien met de quaesties in Oost-Europa, beduidt gesleurd worden in alles wat de Oude Wereld in beroering houdt.

Dat is juist hetgeen men "over there" wil. Men wil ons er in halen en als we er eenmaal tot den nek toe inzitten, dan zullen zij wel zorgen dat weer nooit meer uit kunnen komen."

Colofon