Algemeen Handelsblad, 28 december 1929
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nieuwe identiteitskaart

Voor vreemdelingen.

Op instigatie van de Ligue des Droits de L'Homme en op advies van de te Genève gehouden conferentie voor het verkeerswezen, heeft de Fransche regeering besloten van af 1 Januari a.s. een identiteitskaart in te voeren voor personen, die geen nationaliteit hebben of wier nationaliteit twijfelachtig is, teneinde ze in staat te stellen zich vrijelijk in Frankrijk te bewegen. Dit nieuwe document, dat veel van een paspoort heeft, zal dienen voor de talrijke vreemdelingen, die in Frankrijk gevestigd zijn, doch geen paspoort kunnen krijgen van het land op welks nationaliteit zij aanspraak maken. Dit geldt vooral voor de Russen en Armeniërs.

De duur van het identiteitsbewijs, dat door den prefect wordt uitgereikt, is zes maanden. Het kost 20 francs. Het draagt den naam van "certificat Nansen", aldus naar Fritjof Nansen geheeten.

Colofon