Algemeen Handelsblad, 26 mei 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De toestand in Armenië

Wij hebben verleden week melding gemaakt van de berichten uit Van (Armenië) te Genëve ontvangen. Het blijkt, dat men thans ook te Konstantinopel overtuigd is van den ernst van den toestand. In Van en in de omstreken dier stad heerscht overal een paniek. De Armeniërs wagen het niet, hunne huizen te verlaten; want de straten zijn gevuld met Muzelmannen, die krasse bedreigingen uiten tegen de Armeniërs.

De troepen, die voor eenige dagen te Van aankwamen, omsingelen het Armenische kwartier en hebben zelfs geschut laten aanrukken.

De Russische gezant te Konstantinopel, Sinowjef, heeft de aandacht der Porte gevestigd op de noodlottige gevolgen die de beschieting dier wijk met geschut na zich kan sleepen. De grootvizier beloofde, onmiddellijk aan den Vali van Van te seinen om inlichtingen. De Fransche en Engelsche gezanten sloten zich bij het protest van hun Russischen ambtgenoot aan. Men vermoedt te Konstantinopel, dat de Armenische revolutionnairen er in geslaagd zijn voor de aankomst der troepen de stad te ontvluchten.

Bijna overal in Klein-Azië heerscht ontzettende nood. De consulaire berichten spreken de vrees uit, dat dit aanleiding worden kan tot onlusten; reeds zijn hier en daar muiterijen voorgekomen, onder meer in de kazerne te Pera. De soldaten wilden naar Yildiz-kiosk gaan om den Sultan zelf hun bezwaren over hun toestand en dien van hunne families te schilderen. Maarschalk Edhem-pasja begaf zich naar Pera, om aan de muiterij een einde te maken; hij verzekerde dat de Porte maatregelen beraamt, om de bevolking van Klein-Azië te helpen, evenals verleden jaar is geschied.

De Russische gezant heeft den Sultan den raad gegeven om in de Armenische provincies door het afkondigen van een amnestiebesluit de rust te herstellen.

Colofon