Algemeen Handelsblad, 24 mei 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turksche tegenspraak der gepleegde gruwelen

Het Turksche informatiebureau te 's-Gravenhage meldt:

De verklaringen door den heer Chamberlain in het Britsche Lagerhuis afgelegd, betreffende moorden op Armeniërs in de gebieden van Sivas en Kharpoet door enkele leden der Amerikaansche hulpmissie gerapporteerd, hebben in alle Turksche kringen een diepen indruk gemaakt. De bladen van Konstantinopel publiceeren een telegram van Yoessoef Kemal bey, Minister van Buitenlandsche Zaken van de regeering van Angora, waarin hij verklaart, dat de berichten betreffende de vermeende moorden van allen grond ontbloot zijn. Hij voegt daar het volgende aan toe: "Deze geruchten zijn in omloop gebracht door Yowell, het hoofd der afdeeling van de Amerikaansche missie te Kharpoet, wien wegens zijn vijandigheid tegenover de Turken en zijn drijverijen onder de Armeniërs door de nationalistische overheid verzocht is geworden het land te verlaten."

Aan dit verzoek gevolg gevend, is de heer Yowell met drie zijner medewerkers naar Konstantinopel vertrokken, alwaar hij aan een Engelsch journalist het leugenachtige bericht betreffende de moorden op Armeniërs heeft medegedeeld.

Op het oogenblik bevinden zich in Klein-Azië nog andere leden van de Amerikaansche hulpmissie, die zich beperken tot hun menschlievende taak en zich niet aan ophitsende propaganda te buiten gaan. De Turksche overheid heeft deze missieleden op de meest hartelijke wijze ontvangen en haar groote erkentelijkheid betoond.

Zoo publiceeren de Turksche bladen thans ook een telegram van miss Florence Billings, het hoofd der Amerikaansche hulpmissie te Angora, dat luidt als volgt: "Ik sta in geregelde verbinding met de Amerikanen te Kharpoet. Ik heb lieden gesproken, die van ginds komen. Ik heb de vaste overtuiging, dat het bericht onjuist is."

Colofon