Algemeen Handelsblad, 22 september 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Volkenbond - Uit de vergadering

GENEVE, 21 Sept. (B.T.A.) de vergadering van den Volkenbond begon met de bespreking van de commissierapporten. De president deelde mede, dat de antwoorden van alle rechters en plaatsvervangende rechters die de Vergadering benoemd had, gunstig waren. Het internationaal Hof van Justitie is derhalve gereed om in functie te treden.

De Vergadering begon daarna met de behandeling van de agenda. De in den ochtend gevoerde bespreking liep over de quaestie Armenië. De vergadering nam met algemeene stemmen een resolutie aan, welke den Raad van den Volkenbond dringend uitnoodigt, bij den Opperste Raad de noodzakelijkheid te betoogen van het nemen van maatregelen in den vorm van herziening van het verdrag van Sèvres ter beveiliging van de toekomst van Armenië en in het bizonder om aan de Armeniërs een geheel onafhankelijken nationalen "foyer" en een autonoom bestuur te geven.

Dr. Nansen bracht vervolgens verslag uit over het vraagstuk der repatrieering der krijgsgevangenen.

Ador deed voorlezing van een rapport van de vijfde commissie betreffende de noodzakelijkheid van het aangorden van den strijd tegen den typhus.

Professor Murray bracht verslag uit over de internationale vergadering van den intellectueelen arbeid. De Vergadering vereenigde zich met het rapport en met de door de desbetreffende commissie geformuleerde resolutie, die voorziet in de instelling van een technische commissie van twaalf leden, welke zich met dit vraagstuk zal bezighouden.

Colofon